03 บ้านคุณอมร เหลืองนฤมิตชัย
เขาย้อย จ.เพชรบุรี
02 ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
01 โครงการไพรเวทเนอวานา
โชคชัยสี่