บ้านคุณสุรชัย นันทการัตน์

หมู่บ้านปัญญา พัฒนาการ 30